Verksamhetsberättelse för 2020 – Årsmöte april 2021

 Verksamhetsberättelse 2020

Föreningens syfte.
Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort, att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet, som har en tydlig förankring till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja förenings syfte.

Föreningens mål.
Att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.
Att stärka Huskvarnas identitet, lokalt, nationellt och internationellt.
Att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna.
Att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna.
Att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar med närheten till natur och vatten.

Handlingsplan och arbetssätt.
Föreningen deltager aktivt i seminarier och möten.
Är remissinstans för frågor som berör Huskvarna.
Har direktkontakt med politiker och ansvariga tjänstemän i frågor som rör Huskvarnas utveckling och framtid.
Föreningen arbetar i huvudsak utifrån tre huvudfrågor som är viktiga för utvecklingen av kommundelen Huskvarna.

* Handelsplatsen Huskvarna
* Infrastrukturen i Huskvarna
* Event av olika slag 

Föreningens verksamhet är uppdelad på tre verksamhetsledare med specifik kompetens på de tre ovannämnda områdena.

Verksamheten
Under rådande pandemi har arbetet förändrats och mycket av det som sker är inte lika synligt som vid publika arrangemang. Detta till trots har vi fortsatt att planera enligt de mål och syften som anges inledningsvis och även om många offentliga arrangemang fick ställas in så kan vi ändå konstatera att livet i och kring Huskvarna inte stått stilla under pandemiåret 2020.  Följande verksamheter har skett där föreningen medverkat med eller indirekt med synpunkter , påverkan och/eller publika arrangemang.

Infrastrukturen
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträde (de flesta digitalt med ny teknik, Zoom)
Årsmötet flyttades på grund av pandemin och hölls den 25 augusti i teaterträdgården Smedbyn.

Jönköpings kommun har tagit fram en beredskapsplan för 200 000 invånare. Vi har yttrat oss skriftligt angående kommande områden för bostäder på både kort och lång sikt. Vi har samtidigt poängterat hur viktig infrastruktur är i samband med detta.

Vikten av attraktiv mark för befintlig och kommande industri, särskilt i samband med områdesplanen för Rosendala är andra viktig frågor vi deltagit i. 

Huskvarna Ja-Visst är remissinstans och har aktivt deltagit i planeringen av Rosenborgsgatan.  Kommunen har inlett arbetet och monterat nya pållare som hindrar lastfordon att skada de utskjutande taken på Rosenhuset. Taken har renoverats av fastighetsägaren.

Esplanaden och dess biotopskyddade allé är en annan oerhört betydelsefull fråga som vi varit en del av. Länstyrelsen kommer att leda arbetet som kommer att påbörjas 2021.

Kvarteret Sömnaden som vi följt och informerat kontinuerligt om har nu vunnit laga kraft.

När det gäller området Rosendala kan vi nu se en mer öppen möjlighet att bättre synkronisera bostäder och företag. Detta i linje med de synpunkter vi tidigare framfört.

Vi har aktivt bevakat Gamla Stadshuset/Biblioteket med speciell hänsyn till de bevarandevärda byggnadsdetaljer och konstverk som är utpekade av Länsmuseets byggnadsantikvarie i Kulturhistorisk rapport av 2018.    Vi underhåller också den utställning vi skapat för idrottsföreningar i Bibliotekets 13 skyltfönster.

Slottsparkens omdaning påbörjades under hösten men avbröts då länstyrelsen hade synpunkter på förändringen.  JaVisst har skickat in förslag baserat på inkomna kommentarer från medlemmar och Huskvarnabor. Hittills har träden mellan Grindstugan och Elverket tagits bort och gett ljus och rymd samt en bättre entré till Pustaleden. Vi avvaktar nu länsstyrelsens beslut.

Event
Fyra lunchlyrik var planerade i april men fick flyttas p.g.a. osäkerhet kring pandemin. De genomfördes under oktober till stor glädje för den coronamedvetna publiken.  Lyriken framfördes i Ljushallen Huskvarna vårdcentrum. Myndigheternas rekommendationer följdes med god marginal.

Föreningen driver och/eller medverkar i flera olika typer av marknader i Huskvarna.

De traditionella vår och. höstmarknaderna fick ställas in efter beslut från ansvarig myndighet.  Likadant var det med Gammeljul i Smedbyn, Jul i Huskvarna city och luciafirandet.

Däremot genomfördes på försök ett loppis på Alf Henriksons plats. Mirre Juneström axlade ansvaret och aktiviteten kunde genomföras till allas glädje och enligt myndigheternas rekommendationer.

Allsången på Esplanaden förändrade vi till en musikstund under rubriken ”Håller du avstånd  – håller vi med musiken”  Gunnar Andersson, Christer Möller, Thomas Ahlebro och Dan Ekström med två kvinnliga gäster underhöll två tisdagkvällar i augusti.

Fallens dag är kanske det äldsta och största publika arrangemanget i Huskvarna. På grund av den rådande pandemin fick arrangemanget ställas in verksamhetsåret 2020.

Årets Huskvarnabo 2020. Vid Sporthallens entré, den 18 november fick Anette Lilja mottaga diplom, blommor och vandringspriset ”Framsteget för Huskvarna.”  Hon blev årets Huskvarnabo 2020 och fick priset för sina insatser inom gymnastiken i Huskvarna.

Marknadsdagar i Smedbyn har samlat ganska mycket folk under hela sommaren och arrangemanget har avlöpt coronasäkert och till stor glädje för både besökare och arrangerande Hantverksförening. Vi har förhöjt trivselnivån genom att medverka med bakgrundsmusik över hela gatan. Dessutom har vi infordrat en offert på en permanent ljudanläggning utomhus.

Våra nyrenoverade julstjärnor sattes upp i god tid till 1:a advent. Längs Esplanaden och Drottninggatan lyser under nästan hela vintern ca. 50 tindrande stjärnor som framtagits och som sköts av föreningen och dess verksamhetsledare.

Handelsplatsen
En utbildning i digital marknadsföring tillsammans med inhyrd konsult planerades och inbjöds till i mars men fick på grund av pandemins utbrott skjutas till hösten och sedan vidare till 2021.

 Huskvarna Ställplats som JaVisst varit initiativtagare till blev av. Kommunen färdigställde till säsongen 2020 och marknadsfördes på nätet av oss på försommaren.

Marknadsföringen på sociala medier har givit stor respons och tillsammans med vår hemsida ökar antalet följare.

Huskvarna-JaVisst har utöver en rad detaljförslag till Parkkontoret, när det gäller Slottsparkens omdaning, också med inhyrd trädgårdsarkitekt levererat kompletta ritningsförslag för parkens utformning.

 Vi har i pandemins början via sociala medier uppmanat till ”Handla i Huskvarna” samt delgivit förslag på anpassningar och idéer för handeln.

Huskvarna 31 december 2020

Gunnar Storm,  Thomas Ahlebro,  Dan Ekström
          V e r k s a m h e t s l e d n i n g

godkänd av årsmötet 13 april 2021