Verksamhetsberättelse för 2018 – Årsmötet 2019

 Verksamhetsberättelse 2018

Föreningens syfte.
Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort, att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet, som har en tydlig förankring till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja förenings syfte.

Föreningens mål.
Att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.
Att stärka Huskvarnas identitet, lokalt, nationellt och internationellt.
Att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna.
Att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna.
Att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar med närheten till natur och vatten.

Handlingsplan och arbetssätt.
Föreningen deltager aktivt i seminarier och möten.
Är remissinstans för frågor som berör Huskvarna.
Har direktkontakt med politiker och ansvariga tjänstemän i frågor som rör Huskvarnas utveckling och framtid.
Föreningen arbetar i huvudsak utifrån tre huvudfrågor som är viktiga för utvecklingen av kommundelen Huskvarna.
* Handelsplatsen Huskvarna
* Infrastrukturen i Huskvarna
* Event av olika slag 

Verksamheten
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträde.
Föreningen har inbjudit till fyra aktuella frukostmöte med gästtalare.

Årsmötet hölls den 14 april i Huskvarna stadshotell.
Marknadsföringen har breddats och satsningen på sociala medier har givit stor respons både på Instagram och på Facebook.

Presidiet har bra kontakt med kommunledning och tjänstemän vid de olika förvaltningarna.  Under året har Näringslivsavdelningen och Huskvarna-Javisst fortsatt arbetet med att starta Huskvarna Business Network, ett nätverk för näringsidkare. Inbjudan har skett och möten har hållits. Thomas Ahlebro driver frågan tillsammans med näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun.

Särskilda Event och uppmärksammade händelser, som föreningen arrangerat eller medverkat i:

* Huskvarna marknad sker två gånger om året, i maj och i september.
Det kommer mycket folk och knallar från hela Sverige. Huskvarna är en populär knallemarknad och marknadsgeneral Fatima Al Jafari har svårigheter att bereda alla plats. Vädrets makter tycks på något underligt vis alltid se i nåd till Huskvarna marknader.

* Lunchlyrik i Huskvarna stadshusfoajé startade 2018 på initiativ av Dan Ekström.

* Biblioteksfönstren i gamla stadshuset har gapat tomma under året. Tack vare        Thomas Ahlebro har fönstren på gatuplanen fyllts med information från ett 20-tal föreningar.  Tekniska kontoret har finansierat projektet.

  • Föreningen har fått nya ändamålsenliga kontors och sammanträdeslokaler i Smedbyn.
  • Gunnar Storm har deltagit i projektet Maden, som numera, på förslag från Jönköpings kommun kallas Rosendala.
  • Fallens Dag genomfördes i stort som 2017, med bagluckeloppis i Smedby park som en uppskattad nyhet.
  • Två allsångskvällar har hållits på Alf Henriksons plats. Gunnar Andersson och Christer Möller har lett.
  • Årets Huskvarnabo ”Framsteget för Huskvarna” genomfördes i Pingstkyrkan den 10 nov. Årets vinnare blev Björn Johansson Elmervik från Huskvarna Hembygdsförening.
  • Deltagit i planeringen och utvecklingen av Smedby park
  • Gammeljul i Smedbyn hade i år rekordpublik och bra väder (för det mesta)
  • Julstjärnorna i Huskvarna city har fått ny belysning och skimrade som aldrig tillförne.
  • Luciakröning i Huskvarna kyrka och Luciatåg med häst och facklor, i år med stopp/sång i Huskvarna stadshus för första gången och därefter stopp vid Alf Henriksons plats och inne i Rosengallerian, vilket satte punkt för verksamheten 2018.

Mycken tid har lagts på att följa planeringen av Huskvarnas utveckling som boplats. Området Rosendala (Maden), ligger på remiss fram till maj 2019 och föreningen har avgett positivt yttrande för utbyggnad enligt förslaget.

Vad beträffar planeringen i gamla stadshuset har styrelsen uttalat sin uppfattning om att skapa förutsättningar för affärsverksamhet i markplanet, samt blandat boende och möjlighet till kontorsverksamhet.  De gamla kulturvärdena i huset måste också bevaras.

Antagen av styrelsen den 3 april 2019
Godkänd av årsmötet den 9 april 2019