Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2019-04-09

§ 1 Val av mötesordförande

Johnny Lilja valdes

§ 2 Val av protokollförare

Dan Ekström valdes

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare

Erik Svensson och Ingrid Andersson valdes

§ 4 Årsmötets rätta utlysande

Årsmötet beslöt godkänna kallelsen

§ 5 Fastställande av röstlängd

Beslutades att närvarolistan skulle fungera som röstlängd

§ 6 Verksamhetsberättelse 2018, (bilaga 2)

Gunnar Storm och Dan Ekström läste verksamhetsberättelsen.

Årsmötet godkände densamma

§ 7 Revisionsberättelse, (bilaga 3)

Dan Ekström läste upp revisionsberättelsen

§ 8 Fastställande av balansräkning (bilaga 4)

Årsmötet beslöt fastställa balansräkningen

§ 9 Ansvarsfrihet

Beslöts godkänna ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Framställningar från styrelsen

Det förelåg ingen framställan från styrelsen.

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen har föreslagit oförändrad medlemsavgift för år 2020.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 12 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslår att antalet ledamöter och suppleanter skall vara oförändrat år 2020.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande för ett år. (bilaga 5)

Årsmötet beslutade välja:

Gunnar Storm, ordförande 1 år.

Carina Hällström, 2 år

Tomas Carlsson, 2 år

Lars-Åke Forssmed, 2 år (suppleant)

Övriga i styrelsen är Anna-Lena Hultgren, Roland Youngström och Gunnar Göransson (suppleant) vilka kvarstår som ledamöter, 1 år, genom val 2018.

§ 14 Val av revisor

Beslöts välja Mikael Samuelsson, 1 år

§ 15 Val av valberedning

Årsmötet beslöt välja Johanna Kindberg och Erik Svensson, med Johanna Kindberg som sammankallande.

§ 16 Inkomna motioner och skrivelser

Inga skrivelser eller motioner har inkommit

§ 17 Frågor att hänskjuta till styrelsen

Bo Larsson tog upp frågan om parkeringsproblem vid Huskvarna kyrka       och Huskvarna sportcenter.

§ 18 Avslutning

Ordförande Johnny Lilja avslutade årsmötet


Årsmöte 2018.     
(17 april Huskvarna stadshotell)

1. Föreningens Ordförande Gunnar Storm öppnar årsmötet

2. Behörigt utlyst. Årsmötet har varit anslaget på Hemsidan sedan i höstas samt påmint till medlemmar via mail. Mötet godkände.

3. Röstlängd = Närvarolista som skickades runt, godkändes

4. Till mötesordförande valdes Ola Henriksson och till mötessekreterare
Thomas Ahlebro

5. Till justeringsmän valdes Dan Ekström och Roland Youngström

6. Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs av Dan Ekström (tillika
författare) Bifogas protokollet. Godkändes.

7. Resultat- och Balansräkning föredrogs av föreningens kassör Roland
Youngström. Bifogas protokollet.
Kommentarer från kassör: Under bidrag från medlemsföretag samt
medlemsavgifter saknas 22.000 kr resp 3.000 kr från Husqvarna AB.
Medlemsavgiften kr 3.000 för 2017 har betalats i början av nya
verksamhetsåret utöver bidrag och medlemsavgift för 2018.
Två företagsmedlemmar är tappade.
Övriga intäkter ´: ersättning från Jafaris för reparation Alf H:s plats efter
marknad
Marknadsföringskostnader: icke budgeterat 10 000 bidrag till
allaktivitetshuset Smeden
Arrangemangskostnader inkluderar: Årets Huskvarnabo, Fallens Dag,
Allsångskvällar, Marknader, GammelJul, Lucia och Julbelysning

8. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna

9. Resultat- och Balansräkningen fastställdes och godkändes.

10. Årsmötet beviljade Ansvarsfrihet för styrelsen för Verksamhetsåret 2017.

11. Medlemsavgifterna föreslogs oförändrade från föregående år och
beslutades således.

12. Verksamhetsplan och Budget för 2018 Verksamhetsår presenterades och
godkändes.

13. Förändrade Stadgar. Smärre förändringar, ”styrelsen ska bestå av minst 7
personer och minst 4 suppleanter”, samt några modernare formuleringar.
Efter kortare diskussion togs Stadgeförändringarna enhälligt av Årsmötet.

14. Val av styrelse:

15. Till Ordförande på ett år valdes Gunnar Storm.

Till ordinarie ledamöter valdes på 2 år: Anna-Lena Hultgren och Roland
Youngström, på 1 år Carina Hällström och Tomas Carlsson.

16 Som suppleanter valdes på 2 år Gunnar Göransson och på 1 år Lars-Åke
Forssmed.

17. Föreningens revisor Mikael Samuelsson och revisorssuppleant Pia Kyhlberg
omvaldes.

18. Val av Valberedning: Johanna Kindberg omvaldes som sammankallande,
Erik Svensson valdes som ny i valberedningen.

19. Inga inkomna motioner eller skrivelser.

20. Under denna punkt togs två informationspunkter upp:

De två Verksamhetsledarna Dan Ekström och Thomas Ahlebro ingår inte i
styrelsen. De arbetar som arvoderade tjänstemän, kan adjungeras till
styrelsemöten men har inte rösträtt.
Thomas Ahlebro informerade om och förevisade utkast till
Medlemsvärvningsfolder som kommer tryckas och spridas till medlemmar.

Mötesordförande Ola Henriksson avslutade årsmötet och avtackades av Gunnar Storm.