Stadgar

Stadgar antagna 2004-05-27.
Reviderade vid årsmötet 17 april 2018.

HUSKVARNA JAVISST
§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Huskvarna JaVisst

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till uppgift att aktivt verka för att den del i Jönköpings kommun, som tidigare utgjorde Huskvarna stad förblir en känd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

§ 3 MEDLEM
Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer, vilka har en tydlig förankring till Huskvarna med ett aktivt intresse att på olika sätt främja en positiv utveckling av Huskvarna.
Inträde i föreningen beviljas av styrelsen. Juridisk person skall uppge vilken fysisk person som företräder den juridiska personen.
Medlemskap kan inte överlåtas.

§ 4 MEDLEMSREGISTER
Styrelsen skall hålla ett medlemsregister innehållande bl.a. notering om erlagda medlemsavgifter samt aktuella adress- och kommunikationsuppgifter.

§ 5 UTTRÄDE, UTESLUTNING
Medlem kan när som helst utträda. Erlagd årsavgift återbetalas ej.
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar eller ändamål skall av styrelsen anmodas att upphöra därmed samt erinras om att beslut om uteslutning kan komma att fattas.
Medlem som under två kalenderår inte erlagt stadgad årsavgift anses ha frivilligt utträtt som medlem.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet beslutar årligen om medlemsavgiftens storlek. För juridiska personer kan avgiften variera beroende på medlemmens storlek. Rösträtt på årsmötet har endast den medlem som erlagt det förflutna årets avgift senast den 31 januari. Varje medlem har endast en röst.

§ 6 STYRELSE – säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Huskvarna, Jönköpings kommun. Styrelsen skall bestå av högst sju (7) personer och högst fyra (4) suppleanter.

§ 7 STYRELSE – Val
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Val sker så att hälften av ledamöterna väljs årligen. Årsmötet väljer årligen ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 8 STYRELSE – Kallelse, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av minst två ledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordinarie ledamot kan ersätts av suppleant.

§ 9 STYRELSE – förvaltning
Styrelsen skall
* Planlägga, leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna
* Handha föreningens ekonomi enligt årsmötets beslut och
* Protokollföra samtliga möten och beslut samt förvara protokoll och övriga handlingar på ett betryggande sätt

§ 10 FIRMATECKNING – attesträtt
Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören och sekreteraren två i förening.
Verksamhetsledare har attesträtt för högsta belopp som beslutas av styrelsen.

§ 11 VERKSAMHETSÅR
Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

§ 12 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse en revisor och en suppleant.

§ 13 VALBEREDNING – nomineringar
Nomineringar skall vara Valberedningen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Valbar är medlem som fullgjort sina medlemsförpliktelser. Rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag har alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter.

§ 14 ÅRSMÖTE – motioner
Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda före den 1 mars för att kunna behandlas på årsmötet.

§ 15 ÅRSMÖTE – kallelse
Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse sker genom upplysning på föreningens hemsida. Skall föreningens stadgar ändras eller föreningen upplösas skall dock kallelse ske senast fyra veckor före utsatt dag genom personliga mail till medlemmar som har sådan och till övriga genom sedvanlig ytpost.

§ 16 ÅRSMÖTE – dagordning
Val av ordförande för årsmötet
Val av protokollförare
Val av två justerare, tillika rösträknare
Årsmötets rätta utlysande
Fastställande av röstlängd
Verksamhetsberättelse för det gångna året. Resultat & Balansräkning
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat & balansräkning
Ansvarsfrihet
Framställningar från styrelsen
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av medlemsavgift
Beslut om antalet ledamöter och suppleanter (jfr § 6)
Val av styrelse och styrelseordförande för ett år
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Inkomna motioner och skrivelser
Frågor att hänskjuta till styrelsen
Avslutning

§ 17 STADGAR – ändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas vid ordinarie årsmöte om
*  förslaget tillställts medlemmarna före den 1 mars och
*  minst tvåtredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade bifaller förslaget.

§ 18 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas om medlemmarna bifaller förslaget vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslaget skall ha tillställts medlemmarna första gången före den 1 mars och därefter bifallits av minst tvåtredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid de två på varandra följande ordinarie årsmötena.

Finns vid föreningens upplösning tillgångar skall dessa överlämnas till Huskvarna hembygdsförening att nyttjas på bästa sätt för att främja en positiv utveckling av de delar som ingick i förutvarande Huskvarna stad.