Föreningens syfte

Föreningens syfte
Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

I detta syfte har föreningen att
– initiera och/eller utföra samordnade aktiviteter vad gäller utveckling av Huskvarna
– främja, bevaka och informera om frågor som rör syftet med föreningen
– i övrigt fullgöra de uppgifter som medlemmarna på utlysta möten enats om

Handlingsplan och arbetssätt.
Föreningen deltager aktivt i seminarier och möten.
Är remissinstans för frågor som berör Huskvarna.
Har direktkontakt med politiker och ansvariga tjänstemän i frågor som rör Huskvarnas utveckling och framtid.

Föreningen arbetar i huvudsak utifrån tre huvudfrågor som är viktiga för utvecklingen av kommundelen Huskvarna.
* Handelsplatsen Huskvarna
* Infrastrukturen i Huskvarna
* Event av olika slag

Vision
Huskvarna skall bli en välkänd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

Mål
* att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.
* att stärka Huskvarnas identitet, såväl lokalt som nationellt och internationellt.
* att skapa framtidstro och utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna
* att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna som är en naturlig mötesplats för såväl Huskvarnabor som besökare.
* att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar för en mänsklig småskalighet med närhet till natur och fin vattenkontakt.

Handlingsplan
Deltaga i och aktivt påverka i seminarier och möten som anordnas
Skapa legitimitet genom att arbeta aktivt med medlemsvärvning

I samverkan och samklang med kommunens representanter verka för ortens utveckling