Föreningens syfte

Huskvarna-JaVisst,  org.nr. 802419-9039

Föreningens syfte
”Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

I detta syfte har föreningen att
– initiera och/eller utföra samordnade aktiviteter vad gäller utveckling av Huskvarna
– främja, bevaka och informera om frågor som rör syftet med föreningen
– i övrigt fullgöra de uppgifter som medlemmarna på utlysta möten enats om”

Medlemmar –privatpersoner, föreningar och företag
”Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet som har en tydlig förankring i eller till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja en positiv utveckling.

Styrelse
”Styrelsen skall bestå av högst sju personer samt högst fyra suppleanter”
Styrelsen

Årsmöte
”Årsmöte skall hållas före april månads utgång varje år. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift senast 31 januari innevarande år”

Vision
Huskvarna skall bli en välkänd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

Mål
Att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.

Att stärka Huskvarnas identitet, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Att skapa framtidstro och utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna

Att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna som är en naturlig mötesplats för såväl Huskvarnabor som besökare.

Att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar för en mänsklig småskalighet med närhet till natur och fin vattenkontakt.

Handlingsplan
Deltaga i och aktivt påverka i seminarier och möten som anordnas
Skapa legitimitet genom att arbeta aktivt med medlemsvärvning

I samverkan och samklang med kommunens representanter verka för ortens utveckling