Medlemsmöten och Årsmöte

Protokoll Årsmöte JaVisst 2022_

Digitalt medlemsmöte den 25 mars 2021
Inbjudna: Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (Ordf. i KS) och Mona Forsberg
Mötesledning: Dan Ekström, Gunnar Storm och Thomas Ahlebro.

Ann-Marie Nilsson inleder om kommunens arbete för att minska smittspridningen.
Pandemin påverkar det mesta. Restaurang och besöksnäring ligger högt på agendan. Elmia, en av Sveriges ledande mässtor, har drabbats synnerligen hårt.
*Positivt är den ökade efterfrågan på mark för etablering samt kommunens befolkningsökning.  Plus 1600 invånare under 2020 vilket är bättre än jämförbara kommuner t.ex. Linköping och Norrköping.
Kommunens utbyggnadsstrategi 200 000 invånare ska inte ses som en målsättning, snarare en beredskap för framtidens krav.
(anm) Huskvarna-JaVisst har lämnat synpunkter för hur detta påverkar oss som kommundel. Samråd i ämnet kommer att ske under april–juni 2021.
* Två större omvandlingsområden, södra Munksjön och Rosendala berörs speciellt samtidigt som Huskvarna, Bankeryd, Norrahammar och Taberg ses som potentiella utvecklingsområden.
* Under 2020 startades 1000 nya bostäder..
* Gamla Stadshuset kommenterades.
Kommunala fastighetsbolaget Vätterhem är en ”naturlig ” köpare. Förhandlingarna uppskjutna tillfälligt då såväl ordförande som Vd lämnar sina poster.
Kommunens önskemål är att det ska kunna bli generationsboende kombinerat med affärsverksamhet i kvarteret.

Information från verksamhetsledningen Huskvarna-JaVisst:
Huskvarnaåns nya Promenadstråk på drygt 3 km med skyltning är mycket uppskattad. Huskvarna-JaVisst har medverkat till den mediala uppmärksamheten.
Esplanadens träd är föremål för särskild utredning. Kommunen inhämtar extern expertis.  Trädens hälsa är mycket individuell vilket komplicerar utredningen.
Slottsparkens planering har återupptagits. Länstyrelsen avbröt under hösten 2020.
En uppdaterad gestaltningsplan visas och om Länsstyrelsen godkänner beräknas arbetet komma igång våren 2021.  Intill parken, mellan Grindstugan och Pustaleden kommer en hinderbana att byggas av Origo Resurs i samarbete med kommunen.
Lunchlyriken, Loppmarknad på Esplanaden och Vårmarknaden är uppskjutna på grund av pandemin.
Fallens dag planeras för genomförande sista lördagen i augusti.

Turistbroschyr för Huskvarna, digital och i pappersformat beräknas vara klar i maj. Huskvarna-JaVisst och Huskvarna Hembygdsföreningen i samarbete.
Vinter/julbelysning i Huskvarna har finansierats och skötts av Huskvarna JaVisst under många år.  Med kommunens hjälp planera vi  utöka med stjärnor på norra Esplanaden och på Esplanadbron. (se karta).
Kommunen arbetar med en översyn av vinterbelysning för kommunens olika delar.  Vårt förslag ingår.
Rosenborgsgatan har undermålig belysning och vad händer med den planerade ombyggnaden.  Kommunalrådet Mona Forsberg återkommer med svar.
Föreningens Årsmöte kommer att hållas som planerat den 13 april och är publicerat på vår hemsida.  Årsmötet blir digitalt via Zoom. Kallelse v. 13.
Infartsskylten vid Esplanadbron har inte fungerat på två år.
Kommunalrådet Mona Forsberg återkommer med svar.
Kommunal anslagstavla saknas i Huskvarna.
Förslag till placering: Kungsgatan mellan Alf Henriksons plats och entrén till Rosengallerian.   Kommunalrådet Mona Forsberg återkommer med svar.

* * * * * * *

Dagen efter inkommer kommunalrådet Mona Forsberg med följande svar på ställda frågor:

Rosenborgsgatan,
Hanna Säterskog på SBK har påbörjat detta arbete och tidiga skisser finns framtagna. När hon är tillbaka från föräldraledighet i september ska det genomföras dialog med medborgare och näringsliv. Arbetet ska även samordnas med VA-förnyelsen.
Infartskylten i Huskvarna,
Tekniska Kontoret har beställt renovering av denna och det borde vara klart inom kort. Kostnad ca 50 tkr.
Anslagstavlan
Diskuteras nu av TK Park och SBK (Hanna H). Den frågan var ny för TK, men de utgår ifrån att man kommer att lösa detta.